Skip to Content

Kosovo: Amb les minoríes ètniques

PSF a Kosovo
Localización: 
Kosovo
Inicio / Final: 
10/2011 - 12/2012

Mitjançant la realització d'espectacles cics de clown i circ es preten donar suport emocional als nens i nenes afectats pel conflicte interètnic present en el territori de Kosovo. Un equip de 3-4 artistes realitzaran una gira d'espectacles d'aproximadament tres setmanes de duració, dirigida als enclavaments serbis, a localitats on habiten altres minories ètniques i a la població albanokosovar. En el desenvolupament de l'acció s'explicarà amb el suport d'organitzacions que tenen una presència permanent a la regió com Sports Sans Frontieres, Balkan Sunflowers o Terre des Hommes, les quals actuaran com contraparts locals de PSF.

Als espectacles, també es transmitiran missatges pràctics sobre aspectes prioritaris d'atenció del moment (higiene, seguretat, valors de convivència i drets humans), missatges que hauran sigut coordinats amb les organitzacions que són contraparts locals de PSF o amb les autoritats locals.


Justificació de l'acció

Des del 1993, any en que va ser fundada, Pallassos Sense Fronteres ha proporcionat espais per la diversió i el riure a la infància afectada per la violència dels conflictes armats i els desastres naturals al voltant del món. La forma d'aconseguir-ho ha sigut a través d'espectacles de circ i pallasso, basats en una comicitat universal, els quals permeten, d'una forma no agressiva, ajudar a la recuperació emocional de qui ha patit la violència.

En el cas de Kosovo, Pallassos Sense Fronteres ha tractat al llarg dels anys d'atendre sempre de forma prioritària a la població que més patís els efectes del conflicte interètnic. Per això va atendre a la població albanokosovar immediatament després de l'entrada de la KFOR des de la seva posició a Albània, on han estat treballant amb els refugiats a Kavajë (Durres). Després, en coherència amb la seva política d'intervenció, PSF va començar a treballar per la població serbia portant a terme actuacions  a favor dels habitants dels enclavaments serbis de Pec i Mitrovica.

Després de la independència de Kosovo, PSF segueix considerant que és urgent (urgència crónica) donar suport emocional a la població serbia i de les ètnies minoritàries de Kosovo. PSF en aquesta moments dirigeix la seva feina principalment cap als enclavaments serbis i altres minories oblidades (bosnis, gitanos, gorani, turcs, etc.) pero no oblida també incloure accions per la població majoritària albanokosovar.
A més a més de donar suport emocional per qui pitjor ho està passant, la intenció de PSF  és aportar l'eina del riure en favor de la reconciliació. Sempre que és possible intentem que en els espectacles el públic pertanyi a diferents ètnies. Va ser l'any 2008, en una escola de Mitrovica on per primer cop vam aconseguir que nens i nenes serbis i albanokosovars es sentessin junts per gaudir d'un espectacle clown.

Contexto: 

A l'any 1999 a Kosovo, després de l'enfrontament armat entre serbis i albanokosovars i la intervenció de la KFOR, era la població albanokosovar la que requeria una atenció urgent en termes de suport psicològic i emocional ja que les autoritats del govern serbi de Milosevic havien participat en una política de terror i persecució sobre molts albanokosovars i la població infantil havia viscut situacions traumàtiques.

Tot i així, a Kosovo a partir del any 2000 les comunitats sèrbies, les qual es troben en minoria i viuen en enclavaments aïllats d'altres comunicats, veuen com la seva situació va empitjorant de forma molt significativa arribant a donar atacs indiscriminats contra poblacions com Orahovac, Graçanica, Pec, Mitrovica, etc. Aquests han anat produint de forma periòdica dificultant la normalització i convivència pacífica entre comunicats i donant lloc a una vida en permanent tensió i por.

Aproximadament, el 90% de la població que viu a Kosovo és d'ètnia albanesa, mentre que el 10% restant està format principalment per serbis però també per gitanos, gorani, bosnis, ashkalia, egipcis i turcs. Tot i que el 1999 molts serbis i membres d'altres ètnies van decidir fugir de Kosovo per por a la discriminació i els atacs violents per part d'albanokosovars, molts altres simplement es van desplaçar internament quedant-se dins de la mateixa regió. Aquesta últims han intentat ubicar-se en llocs on la seva ètnia és majoritària i això ha conduit a enfortir el sistema d'enclavaments o guetos i per això dificulta la seva integració en la societat kosovar majoritàriament d'ètnia albanesa.

La majoria de les persones d'aquestes minories ètniques no disposen dels drets més fonamentals sinó que per exemple pateixen restriccions legals a l'hora d'accedir a un treball o a una habitatge que els situa en una situació de clara discriminació. Aquests processos de discriminació perpetuats durant anys, accentuen la seva vulnerabilitat social afectant greument a l'estabilitat emocional de tots, però molt especialment a la de la infància Hi ha una tensió permanent (entre els albanokosovars, els serbis que continuen a la regió, i altres comunitats minoritàries com els gitanos), la ruptura entre comunitats és molt profunda, es viu amb nivells d'odi interètnic entre veïns que són realment preocupants: es pot dir que la postguerra no ha finalitzat.

Objetivo General: 

L'objectiu es proporcionar suport psicològic i emocional, a través de la comicitat, a la infància de les diverses minories ètniques de Kosovo afectades per la violència interètnica. S'aportaran dinamiques de relació comunitàries, fonamentades en les arts escèniques i la comicitat, que promoguin estímuls positius per alleujar el impacte emocional que la tensió interètnica ha suposat pels nens i nenes de Kosovo.

 

Beneficiarios del proyecto: 

Els beneficiaris directes d'aquest projecte són 4.000 nens i nenes que en raó de la seva ètnia viuen en enclavaments o emplaçaments clarament diferenciats com a conseqüència del enfrontament armat entre albanokosovars i serbis que va tenir lloc l'any 1999.

Calendario de actividades: 

El projecte es realitzarà en emplaçaments clarament diferenciats per raons ètniques. S'actuarà per serbis on la majoria es albanokosovar (Gorzdevac, Orahovac, Shterpce, Gracanica); per albanesos on la majoria és serbia (Bistrica); per bosnis (OSOjane); per gitanos (Leposavic, Osojane, Plementina); per Goranci (Dragash) i per comunitats dividides (Mitrovica).